• Slideshow billede 0
  • Slideshow billede 3
  • Slideshow billede 2
  • Slideshow billede 1

Velkommen

Foto: Bjørn Standhart

Helsingør Kirkegårds historie går tilbage til 1500-tallet og lå oprindelig uden for Helsingør by. Arealet udgør  nu ca. 7 ha. svarende til ca. 20.000 gravpladser. I dag er dog kun ca. halvdelen af arealet i brug.

På en kirkegård der har eksisteret i så mange år har man naturligvis bestræbt sig på at tage vare på bevaringsværdige gravmonumenter frem til i dag. Disse monumenter afspejler, ud over det fine stenhuggerhåndværk, en væsentlig del af Helsingørs historie og forhåbentlig vil disse være af interesse for de kommende generationer.

Kirkegården har en parkagtig karakter med mange store gamle bøgetræer - både grønne og røde bøge. De ældste af disse er ca. 250 år gamle. For at sikre at der også i fremtiden findes store træer på kirkegården, plantes der næsten hvert år nye bøge-og egetræer.

En tur på kirkegården er ud over en vandring blandt slægt og venner, en botanisk vandring og kirkegården besøges hvert år af mange tusinde mennesker, der nyder dens flotte beliggenhed som en grøn "oase" midt i en travl havneby.

 

Fra Peder Palladius visitatsbog:

Om Kierkegaarden

Kierkegaarden skal ogsaa staa altid ren og udi gode Maade; ingen Hylde heller Nælder skal være paa Kierkegaarden, ingen Tid højere Græs end over éns Ankelkode, smuk, jævnlang Græs, saa at Kirkeværger lader den slaa to eller tre Gange om Sommeren, at gode Folk kan gaa heden paa hine Kirkegaarde til deres Forældres Grave - ikke at bede for dem, Gud være lovet, det have de ikke behov, de have deres Dom længe siden borte, og vor Dom den staar endnu for - men at betænke hos dine Forældres Grave, at du skal og en Tid selv dø. Udvælg dit Lejested heller i Dag end i Morgen, efterdi at vi haver ingen Brev paa vort Liv. Derfor skal Kierkegaarden staa slet og vel renset; det skal være langt fra, at I skal tilstede, der kommer stundom og Øg eller Fæ paa Kirkegaarden den at beskide, med Orlov at sige, og beklikke den Sted, som Eders Forældre ligge og hvile sine Bene udi, og I agte ogsaa selv at ligge og hvile Eder derhos; det er Eders Søvnehus og Eders Seng, I skal sove udi til Dommedag. Hvo vil have sin Seng hjemme udi sit Hus beskidt og beklikket? Saa tænker til at holde denne Seng, I skal længst være udi, ren og snukt indhegnet og indhøvet med Kirkegaardsmur, Rist, Stente og Port og andet, hvad dertil er behov, saa at I holder den en dejlig, ryddet og pyntet Kirke inden og uden, at den gode Almue kan med Lyst og Glæde søge hid at høre Guds Ord og deres Sjæls Saligheds Lærdom. Og ingen tilstede at ride og rende ind paa Kierkegaarden i Bryllupstid; det hørte Djævelen til, saa vel som den Slemmeri og Demmen, man havde i Kirken paa anden eller tredje Bryllupsdag, det er aflagt til Landsting. Derfor skal nu Kirkeværgerne tage Vare paa, som de er tilbetroede.

Nyt fra kirkegården

 

Orientering:

Med virkning fra d. 1 januar 2023 indføres nye tidspunkter for begravelseshandlinger i kapellet på Helsingør Kirkegård.

 

Frem over vil det være muligt at bestille tid til en begravelseshandling i kapellet på flg. tidspunkter, alle hverdage inkl. lørdage

Kl.   9.00 (Kun jordpåkastelse)

Kl. 10.00

Kl. 12.00

Kl. 14.00 (Kun bisættelse.)

 

Formålet med denne ændring, er at give de pårørende god tid til at tage en værdig afsked med deres afdøde og dermed undgå, at de får oplevelsen af at ”være i vejen” for forberedelserne til en efterfølgende begravelseshandling. Det vil samtidig give både bedemænd og kapellets betjening bedre tid til at udføre de praktiske opgaver, der er forbundet med at afvikle en begravelseshandling på en værdig og ordentlig måde.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til kirkegårdens kontor på tlf. 49 21 05 89 (Hverdage 9.00 – 13.00) eller til kirkegårdsleder Lene Halkjær Jensen, på tlf. 26 24 72 28.   

 

Bestyrelsen,

Helsingør Kirkegård

 

 

 

Ny kirkegårdsleder

 

Lene Halkjær Jensen er den 1. oktober 2021 tiltrådt som kirkegårdsleder for Helsingør Kirkegård. Lene har mere end tyve års erfaring som kirkegårdsleder. Hun er desuden medredaktør på fagbladet "Kirkegården" og har derfor solid viden om udvikling og  tendenser inden for kirkegårdsdrift. Hun har overtaget stillingen efter Kjeld Christiansen, der i næsten 8 år med stor succes har præget kirkegårdens udvikling. Kirkegården har i den periode gennemgået en forvandling fra et lidt forsømt sted til en kirkegård med store parklignende kvaliteter.

Forandringerne er endnu ikke tilendebragt og der venter Lene Halkjær Jensen en stor opgave med at videreføre det store arbejde, der tog sin begyndelse i 2012. Udfordringerne er store på grund af befolkningens ønsker om nye begravelsesformer og den tilstadig større fritlægning af hjemfaldne gravsteder, der ikke længere vil blive taget i brug.

Kirkegårdsbestyrelsen er glad for, at Lene har takket ja til at indtræde i stillingen, da vi er overbevist om, at Helsingør Kirkegård også fremover vil være et attraktivt sted at komme og vil blive berømmet for sine historiske og smukke kvaliteter.

Kirkegårdsbestyrelsen for Helsingør Kirkegård.

 

Hjertestarter

Billed med placering af hjertestarter. Helsingør Kirkegård har fået opsat en hjertestarter.

Den hænger på væggen ved kapellet og er tilgængelig hele døgnet.

I den forbindelse har personalet på kirkegården været på et 12 timers førstehjælpskursus.

 

 

Fra den 1. januar 2019 er der ikke udgifter forbundet med at erhverve et gravsted til såvel urne som kistebegravelser for folkekirkens medlemmer i Helsingør domprovsti.

Folkekirkens medlemmer har indtil nu betalt 50 procent af de faktiske udgifter, men fremover er erhvervelse af gravsted en ydelse, som ikke koster ekstra.

Det er provstiudvalgets overbevisning, at man med denne ændret ordning sikrer folkekirkens medlemmer en bedre service, og finder at gravstedserhvervelse er en del af medlemskabet af folkekirken. En begravelse er ofte forbundet med store udgifter, som med denne ordning mindskes.

Kirkegårdens hjemmeside er opdateret med nye takster pr. 1. januar 2019.

12. december 2018

Kirkegårdsdriften i Hornbæk overgår til Helsingør Kirkegård

Hornbæk sogns menighedsråd har den 1. november 2018 indgået driftsmæssig samarbejdsaftale med Helsingør Kirkegård. Aftalen indebærer at drift og vedligehold af Hornbæks kirkegårde fremover varetages af Helsingør Kirkegård. I den forbindelse forventes det nuværende kirkegårdspersonale i Hornbæk at blive overført til Helsingør efter de gældende arbejdsmarkedsregler om virksomhedsoverdragelse.

Det er forventes at aftalen vil indebære en række driftsmæssige fordele over tid og betyde personalemæssige gevinster.

Det formelle overdragelses tidspunkt er fastsat til 1. juni 2019, men Helsingør Kirkegård varetager allerede i dag en række opgaver i Hornbæk.

5. november 2018

TV-Spot - Kirkegårdsvandring på Helsingør Kirkegård

TV-Spot har været på kirkegårdsvandring med Kjeld Christiansen og optaget en video, som vi har fået tilladelse til at vise her på siden.

Se spot her: https://www.youtube.com/watch?v=9zEeIVinP9s

11. juni 2018